Obchodní podmínky jazykových kurzů

EASY ENGLISH ®

Způsob platby

Platba proti faktuře - firmy a instituce (pro všechny typy kurzů):

Pro účely fakturace sdělte, prosím, ve své přihlášce přesně, za co má být fakturováno (např. jazykový kurz, rekreační pobyt atp.), pro jakého odběratele (přesný obchodní název, sídlo, IČO, DIČ) a na jakou adresu si přejete fakturu zaslat (e-mailem nebo poštou). Případně vystavte objednávku na adresu dodavatele: EASY ENGLISH jazyková škola v. o. s., Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vlt., IČO 24835480, DIČ CZ24835480.

 
Osobní platba bankovním převodem - pobytové kurzy:

Objednávkový systém Vám v automatickém e-mailovém potvrzení Vaší přihlášky zašle číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu kurzovného. Svou přihlášku do kurzu potvrdíte úhradou celkové ceny (výuka, ubytování/strava), nebo pouze částky za ubytování a stravu, která slouží jako záloha.  Příjem platby jazyková škola automaticky potvrdí e-mailem (obvykle do 3 dnů po připsání na účet adresáta). Účastník má rezervované místo v kurzu až po provedení úhrady výše uvedené zálohy, nebo celkové ceny.

Cenu za výuku (zbývající část celkové ceny kurzu) je třeba uhradit nejpozději 21 dnů před zahájením kurzu. Také příjem doplatku Vám jazyková škola potvrdí e-mailem.

 
Osobní platba bankovním převodem - celoroční docházkové kurzy:

Objednávkový systém Vám v automatickém e-mailovém potvrzení Vaší přihlášky zašle číslo účtu a variabilní symbol pro úhradu kurzovného. Přihláška se stává platnou (tzn. účastník má rezervované místo v kurzu) po uhrazení celé částky kurzovného. Ve výjimečných případech je možné s jazykovou školou domluvit rozdělení platby na 1. a 2. pololetí školního roku. Příjem úhrady jazyková škola automaticky potvrdí e-mailem (obvykle do 3 dnů po připsání na účet adresáta).

Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kurzu, jazyková škola Vám vypočítá poměrnou část kurzovného k úhradě (lekce, které již proběhly, Vám budou z ceny odečteny).


 

Stornovací podmínky pro všechny typy veřejných kurzů


Při neuhrazení doplatku kurzovného ve stanoveném termínu či při oznámení neúčasti dříve než 14 dní před zahájením kurzu činí stornovací poplatek 30% z celkové ceny kurzu (v případě pobytových kurzů jde o cenu včetně ubytování). Při pozdějším oznámení neúčasti, neoznámené neúčasti, opožděném nástupu do kurzu nebo předčasném ukončení účasti v kurzu nevzniká nárok na vrácení úhrady za kurz nebo ubytování, ani její části.

V níže uvedených případech Vám však jazyková škola na požádání nabídne účast v náhradním termínu či na jiném typu kurzu se započítáním uhrazené části kurzovného a bez jakýchkoli stornopoplatků. Nevyčerpané kurzovné evidujeme jako Váš kredit po dobu 5 let a lze je převést i na jinou osobu, která dosud nebyla účastníkem našich kurzů.

V případě celoročních kurzů (večerní, víkendové) se jedná o předčasné ukončení účasti nebo předem oznámenou neúčast z jakéhokoli důvodu, v případě pobytových kurzů jde o předem oznámenou neúčast z jakéhokoli důvodu - zde se však možnost převedení platby na jiný termín nebo kurz nemusí týkat úhrady za ubytování (v závislosti na stornovacích podmínkách ubytovacího zařízení a lhůtě, ve které je Vaše neúčast oznámena).


 

Zpracování osobních údajů

Vyplněním objednávky a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za následujících podmínek.
Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou:
- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s., IČ 24835480, se sídlem Lutovítova 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74615.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Mgr. Pavel Rynt, IČ 11287152, Firma je registrována Obecním živnostenským úřadem Kralupy n. Vlt. pod č.j.: ZIV/2051/2014/tra/3
b) Mgr. Renata Ryntová, IČ: 66402379, Firma je registrována Obecním živnostenským úřadem Kralupy n. Vlt. pod č.j.: ZIV/2050/2014/tra/3
c) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vaše osobní a kontaktní údaje nikdy a zásadně nepředáváme třetím stranám.

2. Účely zpracování
Vaše údaje zpracováváme za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu. Vaše e-mailová adresa může být použita k zasílání užitečných informací vztahujících se k předmětu Vaší objednávky a obchodních sdělení formou newsletteru. Uživatel má možnost se kdykoliv z odebírání těchto sdělení odhlásit.

3. Rozsah zpracování
Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, datum nebo rok narození.

4. Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (dle zákona o účetnictví - zákon č. 563/1991) od poslední realizované objednávky.

5. Právo na přístup
Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost dat
Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

7. Právo na opravu
Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených údajů požádat správce údajů o nápravu.

8. Právo na výmaz
Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti:
jazykova.skola@easyenglish.cz
nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti.

9. Právo být zapomenut
Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

10. Zabezpečení ochrany dat
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze v elektronické formě (datové soubory). Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Neváhejte, vyberte si kurz a objednejte se právě teď