OBJEDNAT KURZ

                 Zaujal Vás kurz Jazykové školy EASY ENGLISH?

Víkendový celoroční kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina

Název vzdělávacího programu:

Víkendový celoroční kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

a) Speaking – mluvení: praktický rozvoj samostatného ústního projevu i interakce v dialogu; základní informace o sobě (profese, rodina, zájmy, zkušenosti, plány, silné a slabé stránky apod.); prezentace k zadanému tématu nebo problému – seznámení posluchačů s fakty a představení osobního postoje, schopnost argumentace a reagování na dotazy a připomínky; interakční strategie a frazeologie (opening strategies, interruptions, closing strategies, responding to information, vyjádření návrhu, žádosti, doporučení apod.) – dílčí hodinová dotace 18 hodin.
b) Pronunciation and intonation – výslovnost a intonace: problematické hlásky v angličtině, vztah psaného a mluveného jazyka, výslovnost koncových konsonantů, slovní přízvuk, větný přízvuk, intonace dle typu věty, rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou – dílčí hodinová dotace 9 hodin.
c) Listening – poslech: praktický rozvoj porozumění mluvenému slovu za použití autentických nahrávek tzv. „native speakers“ i „non-native speakers“, reprodukce dle významu sdělení (parafráze) i doslovná reprodukce (opakování vět a částí vět, včetně správné intonace a přízvuku) – dílčí hodinová dotace 14 hodin.
d) Reading – čtení: praktický rozvoj porozumění textu a následná práce s textem – hodnocení, diskuse, reprodukce – dílčí hodinová dotace 13 hodin.
e) Grammar – mluvnice: upevnění a prohloubení celkové znalosti mluvnice – slovesné časy (důraz na analogie prostých a průběhových časů s českými slovesnými vidy, pochopení významu a správného použití předpřítomných časů, různé způsoby vyjadřování budoucích dějů), stavba věty, kvantifikátory a modifikátory, modální slovesa a opisy, předložkové vazby, slovesné vazby, členy, souvětí (důraz na podmínková a účelová souvětí), problematické vazby z pohledu českých studentů (prezentace a procvičení) – dílčí hodinová dotace 14 hodin.
f) Vocabulary – slovní zásoba: speciální aktivity k upevnění a rozšíření slovní zásoby. Témata slovní zásoby: classroom language; family; traveling and transportation; foreign countries, cultural differences; nature, weather and environment; education, career and employment; business and politics; information technology; hobbies and leisure activities, sports; arts and entertainment; media; health and illness, lifestyle; food and cooking – dílčí hodinová dotace 13 hodin.

Časový rozvrh (9 jednodenních výukových bloků):

9:00-11:15 speaking – řízená konverzace – vyprávění o aktivitách a zážitcích za uplynulý měsíc, vocabulary – prezentace nové slovní zásoby na základě vyprávění jednotlivých účastníků, kontrola domácího úkolu – grammar, vocabulary; přestávka
11:30-13:00 grammar and vocabulary – prezentace nového učiva z učebnice, reading and listening dle učebnice; přestávka na oběd
14:30-16:00 reading – texty z učebnice a doplňkové texty z dalších zdrojů, speaking – diskuse na téma přečteného textu; přestávka
16:15-17:45 listening – nahrávky z učebnice a z dalších zdrojů, práce s písňovými texty, pronunciation and intonation – procvičování výslovnosti a intonace

2. Forma:

Prezenční.

3. Vzdělávací cíl:

Prohloubení znalostí jazyka v rámci dané úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (mluvnice, slovní zásoba, výslovnost), přiblížení k vyšší úrovni, zlepšení schopnosti ústní komunikace a interakce v dané komunikační situaci (odstranění psychologických bariér, používání vhodné frazeologie, schopnost vyjádření významu opisem, znalost reálií) a zlepšení porozumění mluvenému slovu i psanému textu.

4. Hodinová dotace:

81 hodin (9 jednodenních výukových bloků – 1x měsíčně – 9 vyučovacích hodin)

5. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Obvyklý počet účastníků v jedné výukové skupině činí 6-8 osob, maximální počet je 10. Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na jejich aprobaci se vstupní úrovní pokročilosti od A1 po C1. Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin na základě vstupního rozřazovacího testu.

6. Plánové místo konání:

Učebny jazykové školy EASY ENGLISH, ul. Nerudova 801, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

7. Lektoři:

Kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři jazykové školy EASY ENGLISH.

8. Odborný garant:

Mgr. Pavel Rynt

9. Materiální a technické zabezpečení:

Všechny učebny jazykové školy EASY ENGLISH jsou standardně vybaveny bílou tabulí, CD přehrávačem a LCD televizí. Další používané vybavení: DVD přehrávač, kopírka, notebook lektora, dataprojektor. Používané učebnice: English File 3rd Edition Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate (nakladatelství Oxford University Press), alternativně Speak Out nebo Total English (Pearson Longman). Dále lektor využívá vlastní autentické učební texty jazykové školy EASY ENGLISH pro výuku mluvnice a metodiky.

10. Způsob vyhodnocení akce:

Úvodní rozřazovací on-line test, který stanoví vstupní úroveň každého účastníka dle Společného evropského referenčního rámce. Průběžné testování s využitím dílčích testů k používané učebnici (Teacher´s Resource Pack). Výstupní písemný test, který stanoví dosaženou úroveň pokročilosti každého účastníka dle Společného evropského referenčního rámce.

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH