OBJEDNAT KURZ

                 Zaujal Vás kurz Jazykové školy EASY ENGLISH?

Odpolední a večerní celoroční kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina

Název vzdělávacího programu:

Odpolední a večerní celoroční kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

a) Speaking – mluvení: praktický rozvoj samostatného ústního projevu i interakce v dialogu; základní informace o sobě (profese, rodina, zájmy, zkušenosti, plány, silné a slabé stránky apod.); prezentace k zadanému tématu nebo problému – seznámení posluchačů s fakty a představení osobního postoje, schopnost argumentace a reagování na dotazy a připomínky; interakční strategie a frazeologie (opening strategies, interruptions, closing strategies, responding to information, vyjádření návrhu, žádosti, doporučení apod.) – dílčí hodinová dotace 20 hodin.
b) Pronunciation and intonation – výslovnost a intonace: problematické hlásky v angličtině, vztah psaného a mluveného jazyka, výslovnost koncových konsonantů, slovní přízvuk, větný přízvuk, intonace dle typu věty, rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou – dílčí hodinová dotace 10 hodin.
c) Listening – poslech: praktický rozvoj porozumění mluvenému slovu za použití autentických nahrávek tzv. „native speakers“ i „non-native speakers“ – dílčí hodinová dotace 5 hodin.
d) Reading – čtení: praktický rozvoj porozumění textu a následná práce s textem – hodnocení, diskuse, reprodukce – dílčí hodinová dotace 5 hodin.
e) Grammar – mluvnice: upevnění a prohloubení celkové znalosti mluvnice – slovesné časy (důraz na analogie prostých a průběhových časů s českými slovesnými vidy, pochopení významu a správného použití předpřítomných časů, různé způsoby vyjadřování budoucích dějů), stavba věty, kvantifikátory a modifikátory, modální slovesa a opisy, předložkové vazby, slovesné vazby, členy, souvětí (důraz na podmínková a účelová souvětí), problematické vazby z pohledu českých studentů (prezentace a procvičení) – dílčí hodinová dotace 10 hodin.
f) Vocabulary – slovní zásoba: speciální aktivity k upevnění a rozšíření slovní zásoby (dílčí hodinová dotace 10 hodin). Témata slovní zásoby: classroom language; daily routines; human characters; describing a person´s appearance, clothing; traveling and transportation; home, furniture and appliances; public buildings and facilities; nature, environment, weather and climate; education, career and employment; information technology; hobbies and leisure activities, sports; arts and entertainment; media; health and illness, lifestyle – dílčí hodinová dotace 10 hodin.

Časový rozvrh jednotlivých výukových bloků:
Jeden výukový blok (90 minut) je rozdělen na následující aktivity:
15 minut speaking (úvodní konverzace na téma aktuálních událostí a zážitků účastníků, během první lekce úvodních 20 minut vzájemné seznámení účastníků a lektora formou rozhovorů ve dvojicích a představení konverzačního partnera skupině)
5 minut – kontrola domácího úkolu z minulé lekce (zaměřeno na grammar a vocabulary)
25 minut – grammar, vocabulary – prezentace nového učiva z učebnice, procvičování
15 minut – pronunciation and intonation – prezentace a procvičování
15 minut – reading, listening (texty a nahrávky z učebnice nebo z dalších zdrojů)
15 minut – speaking (reprodukce a diskuse na téma přečteného textu nebo poslechu, alternativně konverzační hra)

2. Forma:

Prezenční.

3. Vzdělávací cíl:

Prohloubení znalostí jazyka v rámci dané úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (mluvnice, slovní zásoba, výslovnost), přiblížení k vyšší úrovni, zlepšení schopnosti ústní komunikace a interakce v dané komunikační situaci (odstranění psychologických bariér, používání vhodné frazeologie, schopnost vyjádření významu opisem, znalost reálií) a zlepšení porozumění mluvenému slovu i psanému textu.

4. Hodinová dotace:

60 hodin (1x týdně 90 minut, celkem 30x)

5. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Maximální počet účastníků v jedné výukové skupině činí 10 osob, obvyklý počet je 6 osob. Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na jejich aprobaci se vstupní úrovní pokročilosti od A2 po C1. Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin na základě vstupního rozřazovacího testu.

6. Plánové místo konání:

Učebny jazykové školy EASY ENGLISH, ul. Nerudova 801, 278 01 Kralupy nad Vltavou.
Učebny Střední průmyslové školy stavební Mělník, Českobratrská 386, 276 01 Mělník.
Učebny 3. Základní školy Neratovice, 28. října 1157, Neratovice.

7. Lektoři:

Kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři jazykové školy EASY ENGLISH.

8. Odborný garant:

Mgr. Pavel Rynt

9. Materiální a technické zabezpečení:

Všechny učebny jazykové školy EASY ENGLISH jsou standardně vybaveny bílou tabulí, CD přehrávačem a LCD televizí. Další používané vybavení: DVD přehrávač, kopírka, notebook lektora, dataprojektor. Používané učebnice: English File 3rd Edition Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate (nakladatelství Oxford University Press), alternativně Speak Out nebo Total English (Pearson Longman). Dále lektor využívá vlastní autentické učební texty jazykové školy EASY ENGLISH pro výuku mluvnice a metodiky.

10. Způsob vyhodnocení akce:

Úvodní rozřazovací on-line test, který stanoví vstupní úroveň každého účastníka dle Společného evropského referenčního rámce. Průběžné testování s využitím dílčích testů k používané učebnici (Teacher´s Resource Pack). Výstupní písemný test, který stanoví dosaženou úroveň pokročilosti každého účastníka dle Společného evropského referenčního rámce.

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH