OBJEDNAT KURZ

                 Zaujal Vás kurz Jazykové školy EASY ENGLISH?

Projektové knihy / Angličina - techniky, které naučí a baví

Název vzdělávacího programu:

Projektové knihy / Angličina - techniky, které naučí a baví

Část 1) Projektové knihy

Stručná anotace:

Nový kurz se zabývá problematikou osvojování, třídění a zapamatování naučených jazykových znalostí. Často se stává, že se žáci/studenti něco naučí, ale po čase znalosti „vyvanou“. Tento kurz nabízí atraktivní metody, jak znalosti procvičovat při samotném osvojování, navazovat je do užitečných „balíčků“ a zaznamenávat způsobem, který žáky baví. Práce probíhá formou projektu, kdy se skupiny žáků zabývají sběrem informací. Tyto pak zpracují do výtvarného výrobku – obrázkový záznam, série kartiček, miniknížka, origami, obrázky s klopnami - které obsahují získané poznatky, zvané fact files. Ty pak žáci představí ostatním skupinám – přičemž procvičují své prezentační dovednosti. Tyto výrobky jsou pak zapracovány do jedné velké projektové knihy, zvané lap book, která slouží k vystavování a skladování všech miniprojektů, k zapamatování a znovuvybavování znalostí, k pocitu hrdosti z dobře a pěkně vykonané práce.
Fact files se mohou týkat nejširších okruhů znalostí, jako je např. vzhled, vlastnosti, výskyt, varianty, historie, počet, porovnávání, měření, zkoumání a pokusy, literární zpracování, pohybové, hudební i taneční vyjádření, individuální vyjádření, názory a postoje. Tato škála nabízí využití v mnoha oblastech školní výuky (matematika, přírodověda, jazyk, výtvarná výchova), což žákům umožní uvědomit si vazby mezi poznatky a důležitost jejich osvojování (CLIL).
Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i množství postupů, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami.

Prezentované techniky bohatě využijete nejen v hodinách anglického jazyka!
Učitelé MŠ se učí pracovat stejným způsobem, jen za pomoci obrázků a symbolů, jazykové a výtvarné techniky zůstávají stejné či podobné.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je
- naučit učitele využívat techniku projektových knížek pro výběr, upevnění a zapamatovaní faktů, důležitých dat, hodnot, definic, poznatků;
- naučit je shrnovat tyto poznatky tak, aby se jejich sběrem a zpracováním žáci naučili komplexnímu přístupu a rádi se k tomuto obsahu vraceli;
- inspirovat je k přemýšlení o možnostech kombinace jednotlivých druhů znalostí (slovní zásoba, fráze a gramatické struktury vět, fakta);
Technika je vysoce využitelná pro jakýkoli školní předmět. Obsah kurzu také podporuje cíle metody CLIL (propojení znalostí z více oblastí).

Hodinová dotace:

16 hodin (45 minut)

Cílová skupina:

Učitelé MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, nižšího gymnázia a speciálních škol. Kurz je vhodný pro učitele prvouky, dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky, chemie, ZSV apod. Angličtina není podmínkou!

Charakteristika:
Učitelé se naučí využívat výtvarné a pracovní techniky ke zpracování důležitého obsahu učiva.
Aby si žáci nové poznatky pamatovali, musí s nimi umět pracovat a zaznamenat je tak, aby se k nim rádi vraceli. Učitelé se naučí nejen připravovat podrobné projekty, ale vyzkouší si i množství postupů, jak tyto projektové materiály shromáždit a zpracovat, jak žáky pro práci připravit, jak vyrobit přehledy sesbíraných údajů, jak pracovat s výtvarnými a pracovními technikami.

Struktura kurzu a časová dotace:
1. Seznámení s technikou práce (90min),
Popis přípravy materiálu (rozsah znalostí žáků o zvoleném tématu), popis jejich zpracování do tzv. projektové knihy za pomoci výtvarných technik, diskuze o možnostech a benefitech tohoto postupu.
Účastníci se učí shromažďovat údaje k vybranému tématu

2. Seznámení s výtvarnými technikami (180min)
Výtvarná práce s papírem seznamuje s technikami výroby tzv. minibooks. Příprava papírového formátu pro budoucí projektovou knihu, skládání papíru do atraktivního formátu miniknížek a ilustrativní kresba s popisky a doprovodnými texty, zaznamenání poznatků, zakomponování do celku (tedy projektové knihy).

3. Příprava a plánování vlastní knihy (180min)
Výběr tématu, zvolení oblastí, které v knize budou uvedeny (znalosti), delegování úkolů, výběr formátů.

4. Realizace formátů knihy (120min)
Výroba potřebných formátů ke zvolenému tématu, včetně základních desek, sestavení ve smysluplný celek a finální práce na produktu skupin.

5. Prezentace knih (90min)
Prezentace konkrétních projektových knížek
Představení skupinových výrobků, diskuze nad zvoleným tématem, vhodnost zvolených formátů, popis postupu při práci, její přínos, náměty pro další využití.

6. Diskuze nad možnostmi techniky (60min)
Zhodnocení přínosu, výhod, ale i odhalení možných slabých míst a jak s nimi naložit

 

Část 2) Angličina - Techniky, které naučí a baví

Stručná anotace a cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy ve výuce výslovnosti, gramatiky a čtenářských dovedností.

První část kurzu učitele seznámí s technikami správné tvorby specifických hlásek a větné intonace a se způsoby, jak naučit žáky používat správné techniky výslovnosti přirozeně a automaticky, bez velkého vědomého úsilí.

Ve druhé části si účastníci vyzkouší přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel, možnosti upevňování gramatických struktur v komunikačně zaměřených hrách, které poskytují žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech gramatiky, aniž na ni soustřeďují výhradní pozornost. Široká škála technik napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání gramatických znalostí na základě aktivit, založených na komunikaci mezi žáky.

Ve třetí části si učitelé osvojí nácvik čtenářských technik, vedoucích k pochopení obsahu. Přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování jsou prezentovány tak, aby byly využitelné jak pro čtenáře – začátečníky, tak i pro ty pokročilejší.

Učitelé si vyzkoušejí, jak se dyslektici vyrovnávají se svým handicapem a naučí se jim vycházet vstříc, aby se dokázali začlenit mezi ostatní žáky.

Praktický nácvik použitých metod a technik poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi. Kurz nabízí bohaté náměty k využití v praxi ve školách.

Hodinová dotace:

24 hodin (45 minut)

Cílová skupina:

Učitelé angličtiny 1. a 2. stupně ZŠ, úroveň AJ min. B2

Přehled témat výuky a časová dotace:

1. Can we pronouce it well? (90min)
Test správné výslovnosti, identifikace problémových hlásek.
Specifika jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí.
Výslovnostní rozcvička, running dictation, domina, pronunciation bingo.

2. How can we learn proper sounds? (90 min)
Sentence stress game, „lov slov“, spinner game.
Intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu.
Cvičení zaměřená na správné osvojení zvuků v řečovém projevu, problémy a možnosti práce s fonetickou transkripcí (sounds of the jungle, pronunciation basket, dice, listening dictation).
Fabulous phonicolours, crazy pictures, fly swatter games.

3. How to present new grammar (90min)
Příklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“.
Hry s kartičkami zaujmou pozornost žáků obsahem, takže si ani neuvědomí, že procvičují gramatický jev. Použití gramatiky se tak stává automatickým (Pronoun game, Plural circle, Article reading).

4. Practising grammar structures (90min)
Hry, které žákům pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.).

5. Grammar props (90min)
Seznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.).

6. Moving grammar (90min)
Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Irregular disco, liar etc).

7. Readiness for reading, reading techniques (90min)
Poslechová analýza, práce s hláskami a klíčovými slovy (techniky práce s flashcards). Abeceda – osvojování, skládání a kombinace (kartičková technika).
Word recognition – upevňování rozlišení skupin hlásek, které jsou typické pro angličtinu – usnadnění vnímání textu (blends and clusters, rime and onset, písmenkové loto, bingo, letter wheels).
Systém pojmového chápaní věcí a souvislostí (mind maps).

8. Working with a story (90min)
Poslech příběhů, veršů – porozumění na základě slyšeného textu, stanovení klíčových slov a práce s nimi, otázky k textu (vybarvované čtení, obrázkové čtení, práce s obrázkovou knihou).

9. Building reading skills (90min)
Struktura textu, osnova, ověřovací otázky (Concept Check Questions - CCQs Paměťová cvičení).
Členění a struktura textu, fráze typické pro začátek a konec, odhadování textu podle názvu, po odstavci, konec příběhu – jak to dopadne, podle obrázků a ilustrací, podle postav (vyrobení autobiografické knížky postavy, obrázkové slovníky - glosáře).

10. Non-fiction, authentic texts (60min)
Jak z textu využít vše, co je užitečné – technika zápisků a poznámek z textu, shrnutí obsahu, interpretace, cvičení vybavování posloupnosti, dramatizace textu.

11. Reading with dyslexics (90min)
Specifika práce s dyslektiky, jejich schopnosti, možnosti, jak se vyrovnávají s požadavky, které na ně klademe, jak jim pomoci vnímat text. (Prezentace se simulací dyslektických problémů, diskuze, oblasti dyslexie).

12. Reading techniques for dyslexics (45min)
Prezentace a demonstrace podpůrných pomůcek, které pomáhají s dílčími problémy při čtení i v gramatice. (folding grammar, wheels, reading folders).

13. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatků (45min)
Účastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.

Místo konání:

Kongres-hotel JEZERKA, Seč - Ústupky 278, 538 07
http://www.hotel-jezerka.cz/

Forma akce:

Kurz, workshop.

Způsob vyhodnocení akce:

Průběžná zpětná vazba účastníkům při nácviku aktivit v průběhu kurzu. Závěrečná prezentace jedné aktivity dle vlastního výběru, následné zhodnocení lektorkou a ostatními účastníky. Společné hodnocení kurzu dle jednotlivých témat a diskuse ohledně vlastních námětů (burza nápadů).

Lektorka:

Mgr. Sylvie Doláková

Vzdělání:
Střední pedagogická škola Nový Jičín
Učitelství v mateřské škole

Masarykova univerzita v Brně (2003-2008)
Anglický jazyk a literatura pro základní a jazykové školy

Odborná praxe:
kurzy praktické metodiky pro učitele anglického jazyka
Pedagogická fakulta MUNI Brno – externí výuka metodiky výuky AJ
NILE training consultant – výuka v metodických kurzech NILE, Norwich, VB
výuka předškolních dětí, školnich dětí i dospělých v jazykové škole Easy English Kralupy nad Vltavou
výuka angličtiny v mateřské a základní škole (Odry)

Další absolvované vzdělání (kurzy, semináře, odborná školení a stáže):
Dyslexia and Foreign Language Teaching, University of Lancaster, 2015
DysTEFL, MUNI Brno, 2014
Improving Early, Bilingual and Trilingual Language Learning, Haag a Leeuwarden, Holandsko, 2014
MiniCelta, Ostrava, 2013
TEFL, Praha, 2013
The Craft of Storytelling, Gödöllő, Hungary, 2012
Psychologický vývoj dítěte, Fulnek, Deštné v Orl. horách, 2012
Creative Methodology, Canterbury, VB, 2012
Grunnlaget approach, Bergen, Norsko, 2011
Kindergarden English, Canterbury, VB, 2011
Pronunciation, Canterbury, VB, 2011
ELT through Storytelling, University of Tbilisi, Tbilisi, Gruzie, 2010
The Storyline Method, Strathclyde University, Glasgow, VB, 2009
Creative Methodology Course, Oxford, VB, 2008
Storytelling Course, Totnes, VB, 2007
Teaching Young Learners, University of Edinburgh, VB, 2003
English and Drama, British Council, 1999 – 2004
Teaching English to Children, British Council, 2001
Teaching English in Kindergarden, Colourful English, 1992 – 1999

Lektorská činnost:

Komplexní metodické kurzy pro učitele AJ pro Pedagogická centra, Služby škole, Vzdělávací centra, NIDV a jazykové školy

Prezentace na mezinárodních konferencích (Atény, Bělehrad, Bern, Bilbao, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bydgoszcz, Curych, Granada, Graz, Istanbul, Jagodina, Klajpeda, Košice, Krakov, Linec, Lisabon, Lodź, Madrid, Minsk, Narva, Nikósie, Nitra, Odense, Paříž, Plovdiv, Reykjavík, Řím, Salzburg, Sevilla, Šibenik, Umeå, Veszprém, Vídeň, Vilnius, Brno, Český Těšín, Hradec Králové, Kutná Hora, Liberec, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Přerov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem aj.)

Prezentace na oblastních konferencích (Cieszyn, Frýdek – Místek, Havířov, Jihlava, Plzeň, Zábřeh, Zlín aj.)

Výuka v zahraničí:
University of Education in Lower Austria, St.Georgen am Steinfelde, Rakousko 2017
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lublin, Polsko 2016, 2017
Hedmark University Colledge, Hamar, Norsko 2017
I CAN Language institute, Minsk, Belarus, 2016
BACALARUS, soukromá jazyková škola Zamosć, Polsko 2014
Setkání školitelů učitelů AJ, Oslo, Norsko 2013
LAKMA, Letní škola pro učitele, Litva 2013, 2014
NILE, Norwich, VB 2013, 2015
Vilnius Pedagogická Univerzita, Litva 2009
Storytelling, Pilgrims, Canterbury, VB 2012
Project (Topic) Books, Pilgrims, Canterbury, VB 2012
Soukromá jazyková škola, Brest, Bělorusko 2011
Tbilisi State University, Gruzie 2010

 

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH