OBJEDNAT KURZ

                 Zaujal Vás kurz Jazykové školy EASY ENGLISH?

Základní metodický kurz pro učitele AJ – Aktivity, které fungují

Název vzdělávacího programu:

Základní metodický kurz pro učitele AJ – Aktivity, které fungují

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

1.1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. (1h)

Účastníci se seznámí s jednotlivými bloky kurzu a budou instruováni o jeho průběhu a požadavcích.
Následuje společná diskuse o situaci ve výuce anglického jazyka na školách – podmínky k vyučování na jednotlivých zařízeních, problémy a úskalí výuky a jejího začlenění do rozvrhu.
- příprava a udržování odborné úrovně učitele
- specifika výuky u různých věkových skupin
- organizace a plánování hodiny s ohledem na potřeby a schopnosti žáků
- organizace prostoru a přechodu z jedné aktivity ke druhé
- používání mateřského jazyka – jak, kdy, proč
- jak rozvíjet zájem a motivaci
- vysvětlíme si, proč je mnohem důležitější proces, než samotný výsledek

1.2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. (1h)

V každé z oblastí budou účastníkům podrobně popsána jednotlivá věková stádia a specifika přístupu k dětem, s důrazem na zohlednění učebních stylů a druhů inteligence; přizpůsobení vyučování tak, aby se děti naučily pracovat s chutí a efektivně, abychom využili v každé věkové kategorii to, co je pro ni charakteristické a v čem se dětem nejlépe daří.
- výuka mladších žáků 1. – 3. ročník – poslechové a komunikativní aktivity
- mladší žáci 4. – 5. ročník - počátek rozvíjení čtenářské gramotnosti a nácvik psaní
- starší žáci 6. – 7. ročník – překlenutí problémového období a jak s tím pracovat
v jazyce
- starší žáci 8. – 9. ročník – udržení zájmu o jazyk a motivace k výkonu

1.3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ (2h)

Slovní zásoba je základní stavební materiál, který je třeba budovat, ale nepřeceňovat.
Účastníci se naučí, jak se slovní zásobou pracovat tak, aby se vyučování nezvrhlo v lov slov, ale aby se žáci aktivně podíleli na osvojování a „pohrávání si“ se slovíčky a tím si je uložili do aktivní paměti.
Na základě zkušeností učitelů je v kurzu věnován prostor pro způsoby výuky slovíček, práce se slovní zásobou, její procvičování a uchovávání, jak se slovní zásobou pracovat, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků
s příjemným pocitem z práce.
- jak učíme nová slova (problematika slovníčků)
- jak slovní zásobu udržovat (paměťové hry se slovíčky)
- kategorizace, třídění, přiřazování, hledání tvarů, souvislostí
- gramatická práce se slovy
- sluchové hry
- písemné hry
- jak postupovat, když si nemohu na slovo vzpomenout

1.4. Fonetika a výslovnost. (2h)

Výslovnost je základním kamenem výuky angličtiny, její bezchybné zvládnutí je úkolem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Cílem je naučit učitele používat správnou techniku výuky výslovnosti, techniky tvoření hlásek a vytvářet povědomí
o pravidlech odlišné výslovnosti.
Účastníci kurzu se naučí připravovat vlastní hry a pracovní listy, vyzkouší si možnosti vizualizace učiva a způsoby vhodných činností pro všechny učební styly svých žáků. Dozvědí se, kde mohou konzultovat správnou výslovnost a jak připravovat výslovnostní cvičení pro své žáky.
- v úvodním zjišťovacím testu si ověříme, zda poskytujeme žákům modely správné
výslovnosti
- identifikace jednotlivých zvuků a techniky vedoucí k jejich zvládnutí
- intonace a metody nácviku střídání silných a slabých slabik v řečovém projevu
- vázání slov – jak co nejlépe a přirozeně vyslovovat
- aktivity zaměřené na výslovnost (artikulační cvičení, postupy na zvládání
výslovnosti problémových hlásek, sluchová analýza textu, jazykové hry,
jazykolamy)
- praktické vyzkoušení nabízených metod práce nabízí možnost procvičení a
upevnění znalostí i pro méně pokročilé učitele, kteří si nejsou zcela jisti svými
znalostmi

1.5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ (2h)

Poslech bývá považován za jednu z nejproblematičtějších a nejobtížnějších oblastí výuky. Učitelé se dozvědí, proč k tomu dochází a jaké jsou možné způsoby řešení.
- řízený poslech u malých dětí, lze ho dosáhnout a jak?
- poslechové aktivity zaměřené na jednotlivé jevy (gramatika, obsahová stránka,
výrazové prostředky a jiné)
- komplexnější poslechové aktivity, které jsou zakomponovány do obsahově i
významově pestrých aktivit (Listening dictation, Loto, My turn!)
- jak naučit děti z poslechu vyzvedávat užitečné a potřebné informace
- specifika práce s písničkami na všech úrovních
(sequencing, ordering, card lining, running dictation)

1.6. Výuka komunikačních dovedností žáků 1. a 2. stupně ZŠ (3h)

Komunikace je jedním z hlavních cílů výuky angličtiny. Tato část kurzu přiblíží principy, jak dosáhnout dobré komunikativní úrovně žáků, jak je tvořivě zapojovat do spontánních řečových aktivit a jak podporovat používání cizího jazyka ve větší míře i mezi žáky navzájem.
Všechny uvedené příklady slouží k aktivizaci znalostí žáků a lze je přizpůsobit různým věkovým skupinám pouhou výměnou textů s různou náročností.
- jak pěstovat rané komunikativní návyky hned od začátku
- jak odstranit strach ze zvuku vlastního hlasu, mluvícího cizím jazykem
- spontánní mluvení v řízených činnostech – hlasová cvičení
- dialogové hry (Shopping bag, Mothers and babies, Questionnaire)
- dramatické postupy, vedoucí ke spontánnímu řečovému projevu
- role-plays – modelové situace a jejich využití ke spontánnímu projevu
- význam učení se nazpaměť – cvičení paměti a také reprodukce textu
- význam říkadel, básniček a příběhů v rozvoji mluvních dovedností
(Jungle rhyme, Five little children, I can)

1.7. Výuka čtení s porozuměním pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ (2h)

Předčtenářskou dovednost je možné pěstovat už v raném stádiu výuky, daleko dříve, než děti začnou se samotnými základy čtení. Později se potýkáme s problémem, že děti sice přečtou text, ale nerozumí – naučíme se tedy překonávat tuto bariéru.
Mnohé aktivity, které zde budou představeny, lze použít pro jakoukoli skupinu pomocí vhodného základního textu a jeho obměn, a tím docílit jejich úspěšného zvládnutí.
- předčtenářské dovednosti v raném stadiu
- abeceda a spelling
- čtení individuální vs. skupinové
- hry na vnímání skupin hlásek
- hry a aktivity ke zvyšování zájmu o čtení
- jak pracovat s porozuměním a zapamatováním si textu
- práce s mimoškolní zjednodušenou četbou – triky a možnosti
- strategie zpracovávání textu a informací z něj

1.8. Výuka psaní u žáků 1. a 2. stupně ZŠ (2h)

Na psaní se klade velký důraz – možná větší, než u samotných rodilých mluvčích. Zvládnout základy ale není tak těžké, jak by se zdálo. Na mnoha praktických příkladech si ukážeme, jak je možno zvyšovat zájem žáků a docílit práce s chutí a zápalem.
- základy psaní na úrovni slov – děti začátečníci (Basket, Animals)
- základy psaní na úrovni vět (Spinner/Dice/Magic bag)
- volné a kreativní psaní (Blockbuster)
- motivace ke psaní a různé možnosti, jak nabídnout psaní tak, aby žáci rádi pracovali
a necítili požadavky jako přemrštěné - diskuze

1.9. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ (3h)

Gramatice jsou děti vystaveny od prvního seznámení s jazykem, ale v té době si to ještě neuvědomují (a je to správně).
Nejvíce gramatiky se naučí v úvodním, poslechovém stádiu. Už i malé děti dokáží pracovat s gramatickými pravidly, aniž by tušily, že se je učí.
Pro výuku starších dětí se zaměříme na ty oblasti mluvnice, jež jim zpravidla činí potíže. Účastníci se naučí připravovat aktivity, které se stanou vítaným zpestřením hodin.
- používání autentického jazyka jako model gramatiky
- jednoduché hry na bázi procvičování gramatického modelu (Chain, Listening
dictation, Snap! Mingle! Running dictation)
- syntetický a analytický model výuky angličtiny
- praktické tipy a ukázky, jak nabízet zábavné gramatické procvičování ve všech
věkových skupinách (Hry s kartami, role-play)
- pohybová gramatika – gramatické drilování může probíhat v pohybově
atraktivních činnostech, které umožní změnu práce a stylu a děti se ponoří
do procvičování všemi smysly (Beep! Talking chairs)
- Chanting chain
- Disappearing text

1.10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. (2h)

Pro žáky se specifickými poruchami učení jsou některé oblasti cizího jazyka obtížné, či téměř nedosažitelné. Ale přesto existují postupy, které dětem umožní se zdokonalit nejen ve čtení a psaní, ale hlavně v koncentraci, ve vnímání detailů, správném dekódování jazyka a celkovém zapojení se do procesu.
- vysvětlení specifik problémových žáků
- obecné podmínky, které jim pomohou lépe pracovat
- jak naučit soustředit se na poslech a naučit se z něj získat informace
- v oblasti čtení lze postupnou prací naučit vnímat hlásky ve skupinách, což
usnadňuje čtení; procvičíme také vizuální pozornost a vnímání.
- několik triků napoví, jak si pohlídat pravopis, gramatiku, modely vět

1.11. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů 1. a 2. stupně ZŠ (2h)

Široká škála ukázek napomůže učitelům vysvětlovat, procvičovat a recyklovat používání nabytých znalostí za pomoci cizího jazyka. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných výukových textů podle RVP.
Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům.
Kurz je doplněn mnoha dalšími podpůrnými materiály a také návody, jak jednoduše vyrobit vlastní pracovní listy, zaměřené přesně na žádoucí učivo.
- vyzkoušíme si aktivity z různých oblastí, jako je matematika, přírodověda,
společenské vědy, výtvarná, hudební a pohybová výchova
- konstrukce hodiny CLIL a hlavní principy techniky
- příprava pracovního listu
- práce s textem
- Miniformats, Flap books, Accordions, Fan book – formáty, které učitelům
pomohou shromažďovat a třídit poznatky z dané oblasti.

1.12. Závěr (2h)

Účastníci dostanou prostor představit jednu aktivitu, která je zaujala a ukázat, jak by ji zpracovali ve svých hodinách. Prostor pro zhodnocení přínosu jednotlivých témat, možnost zkonzultovat vlastní nápady a varianty rozvíjení.
- prezentace aktivity dle vlastního výběru
- Kolo myšlenek
- Burza nápadů

2. Forma:

Prezenční.

3. Vzdělávací cíl:

Rozvoj metodických dovedností pro výuku cizího jazyka na daném stupni škol. V kurzu se učitelé důkladně seznámí s možnostmi využití praktických aktivit, her a pracovních listů v hodinách výuky angličtiny a naučí se je samostatně připravovat. Účastníci kurzu poznají mnoho různých metod, jak procvičit všechny jazykové dovednosti (skills and subskills) a odnesou si celou řadu praktických nápadů, které jim ukáží cestu, jak v dětech probouzet zájem o cizí jazyk a chuť k jeho efektivnímu osvojování.

4. Hodinová dotace:

24 hodin

5. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Obvyklý počet účastníků v jedné výukové skupině činí 6-8 osob, maximální počet je 10. Kurz je určen pro vyučující anglického jazyka na všech stupních a typech škol, především je však zaměřen na učitele 1. i 2. stupně ZŠ.

6. Plánové místo konání:

a) jaro 2019
Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka
http://www.hotel-svratka.cz

b) podzim 2019
Penzion UKO, Bedřichov 300, 468 12 Bedřichov
https://www.uko.cz/cs/

c) stálá spolupráce
Hotel JEZERKA s.r.o., Seč - Ústupky 278, 538 07
http://www.hotel-jezerka.cz/

7. Lektoři:

Mgr. Sylvie Doláková

Vzdělání:
Střední pedagogická škola Nový Jičín
Učitelství v mateřské škole

Masarykova univerzita v Brně (2003-2008)
Anglický jazyk a literatura pro základní a jazykové školy

Odborná praxe:
kurzy praktické metodiky pro učitele anglického jazyka
Pedagogická fakulta MUNI Brno – externí výuka metodiky výuky AJ
NILE training consultant – výuka v metodických kurzech NILE, Norwich, VB
výuka předškolních dětí, školnich dětí i dospělých v jazykové škole Easy English Kralupy nad Vltavou
výuka angličtiny v mateřské a základní škole (Odry)

Další absolvované vzdělání (kurzy, semináře, odborná školení a stáže):
Dyslexia and Foreign Language Teaching, University of Lancaster, 2015
DysTEFL, MUNI Brno, 2014
Improving Early, Bilingual and Trilingual Language Learning, Haag a Leeuwarden, Holandsko, 2014
MiniCelta, Ostrava, 2013
TEFL, Praha, 2013
The Craft of Storytelling, Gödöllő, Hungary, 2012
Psychologický vývoj dítěte, Fulnek, Deštné v Orl. horách, 2012
Creative Methodology, Canterbury, VB, 2012
Grunnlaget approach, Bergen, Norsko, 2011
Kindergarden English, Canterbury, VB, 2011
Pronunciation, Canterbury, VB, 2011
ELT through Storytelling, University of Tbilisi, Tbilisi, Gruzie, 2010
The Storyline Method, Strathclyde University, Glasgow, VB, 2009
Creative Methodology Course, Oxford, VB, 2008
Storytelling Course, Totnes, VB, 2007
Teaching Young Learners, University of Edinburgh, VB, 2003
English and Drama, British Council, 1999 – 2004
Teaching English to Children, British Council, 2001
Teaching English in Kindergarden, Colourful English, 1992 – 1999

Lektorská činnost:

Komplexní metodické kurzy pro učitele AJ pro Pedagogická centra, Služby škole, Vzdělávací centra, NIDV a jazykové školy

Prezentace na mezinárodních konferencích (Atény, Bělehrad, Bern, Bilbao, Bratislava, Brusel, Budapešť, Bydgoszcz, Curych, Granada, Graz, Istanbul, Jagodina, Klajpeda, Košice, Krakov, Linec, Lisabon, Lodź, Madrid, Minsk, Narva, Nikósie, Nitra, Odense, Paříž, Plovdiv, Reykjavík, Řím, Salzburg, Sevilla, Šibenik, Umeå, Veszprém, Vídeň, Vilnius, Brno, Český Těšín, Hradec Králové, Kutná Hora, Liberec, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Přerov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem aj.)

Prezentace na oblastních konferencích (Cieszyn, Frýdek – Místek, Havířov, Jihlava, Plzeň, Zábřeh, Zlín aj.)

Výuka v zahraničí:
University of Education in Lower Austria, St.Georgen am Steinfelde, Rakousko 2017
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lublin, Polsko 2016, 2017
Hedmark University Colledge, Hamar, Norsko 2017
I CAN Language institute, Minsk, Belarus, 2016
BACALARUS, soukromá jazyková škola Zamosć, Polsko 2014
Setkání školitelů učitelů AJ, Oslo, Norsko 2013
LAKMA, Letní škola pro učitele, Litva 2013, 2014
NILE, Norwich, VB 2013, 2015
Vilnius Pedagogická Univerzita, Litva 2009
Storytelling, Pilgrims, Canterbury, VB 2012
Project (Topic) Books, Pilgrims, Canterbury, VB 2012
Soukromá jazyková škola, Brest, Bělorusko 2011
Tbilisi State University, Gruzie 2010

8. Odborný garant:

Mgr. Pavel Rynt

9. Materiální a technické zabezpečení:

Učebna je vybavena bílou tabulí, dataprojektorem a reproduktory. Další používané vybavení: notebook lektora, CD přehrávač, DVD přehrávač, kopírka. Lektorka využívá vlastní autentické výukové materiály – pracovní listy, audio a video nahrávky, stolní hry, loutky a jiné 3D pomůcky. Řadu z těchto výukových pomůcek si účastníci kurzu mohou na místě zakoupit nebo sami vyrobit.

10. Způsob vyhodnocení akce:

Průběžná zpětná vazba účastníkům při nácviku aktivit v průběhu kurzu. Závěrečná prezentace jedné aktivity dle vlastního výběru, následné zhodnocení lektorkou a ostatními účastníky. Společné hodnocení kurzu dle jednotlivých témat a diskuse ohledně vlastních námětů (burza nápadů).

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
SOUHLASÍM