OBJEDNAT KURZ

                 Zaujal Vás kurz Jazykové školy EASY ENGLISH?

Pobytový víkendový kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina

Název vzdělávacího programu:

Pobytový víkendový kurz AJ pro učitele – Obecná angličtina

1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

a) Speaking – mluvení: praktický rozvoj samostatného ústního projevu i interakce v dialogu; základní informace o sobě (profese, rodina, zájmy, zkušenosti, plány, silné a slabé stránky apod.); prezentace k zadanému tématu nebo problému – seznámení posluchačů s fakty a představení osobního postoje, schopnost argumentace a reagování na dotazy a připomínky; interakční strategie a frazeologie (opening strategies, interruptions, closing strategies, responding to information, vyjádření návrhu, žádosti, doporučení apod.), – dílčí hodinová dotace 6 hodin.
b) Listening – poslech: praktický rozvoj porozumění mluvenému slovu za použití autentických nahrávek tzv. „native speakers“ i „non-native speakers“, reprodukce dle významu sdělení (parafráze) i doslovná reprodukce (opakování vět a částí vět, včetně správné intonace a přízvuku) – dílčí hodinová dotace 5 hodin.
c) Reading – čtení: praktický rozvoj porozumění textu a následná práce s textem – hodnocení, diskuse, reprodukce – dílčí hodinová dotace 3 hodiny.
d) Grammar – mluvnice: upevnění a prohloubení celkové znalosti mluvnice – slovesné časy, stavba věty, slovosled, tvoření otázky, kvantifikátory a modifikátory, modální slovesa a opisy, předložky a předložkové vazby, slovesné vazby, členy, souvětí, problematické vazby z pohledu českých studentů – prezentace a procvičení, dílčí hodinová dotace 5 hodin.
e) Vocabulary – slovní zásoba: speciální aktivity k upevnění a rozšíření slovní zásoby. Témata slovní zásoby: classroom language; family; traveling and transportation; foreign countries, cultural differences; nature, weather and environment; education, career and employment; business and politics; information technology; hobbies and leisure activities, sports; arts and entertainment; media; health and illness, lifestyle; food and cooking – dílčí hodinová dotace 5 hodin.

Časový rozvrh (výukové bloky):

1. den kurzu (příjezd):
18:45-19:00 – zahájení kurzu
19:00-20:30 – výuka ve skupinách (vocabulary and speaking – osobní údaje: personal history, family, career and goals; grammar – opakování slovesných časů)
20:45-22:00 – společné didaktické hry a praktická konverzace (seznámení účastníků)
2.-4. den kurzu – dopolední bloky:
9:30-11:00 – výuka ve skupinách (grammar and vocaculary – prezentace nového učiva z učebnice, procvičování)
11:00-11:20 – přestávka
11:20-12:50 – výuka ve skupinách (reading – texty z učebnice a doplňkové texty z dalších zdrojů, speaking – diskuse na téma přečteného textu)
2.-3. den kurzu – večerní bloky:
18:30-20:00 – výuka ve skupinách (listening – poslech a reprodukce nahrávek z učebnice a z dalších zdrojů, speaking – diskuse na téma poslechu)
20:15-21:45 – společné didaktické hry, videoprojekce a praktická konverzace (vocabulary, grammar, speaking, listening)

2. Forma:

Prezenční.

3. Vzdělávací cíl:

Prohloubení znalostí jazyka v rámci dané úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (mluvnice, slovní zásoba, výslovnost), přiblížení k vyšší úrovni, zlepšení schopnosti ústní komunikace a interakce v dané komunikační situaci (odstranění psychologických bariér, používání vhodné frazeologie, schopnost vyjádření významu opisem, znalost reálií) a zlepšení porozumění mluvenému slovu i psanému textu.

4. Hodinová dotace:

24 hodin

5. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

Obvyklý počet účastníků v jedné výukové skupině činí 6-8 osob, maximální počet je 10. Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na jejich aprobaci se vstupní úrovní pokročilosti od A1 po C1. Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin na základě vstupního rozřazovacího testu.

6. Plánové místo konání:

Hotel STUDÁNKA, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
https://www.hotelstudanka.cz/

7. Lektoři:

Kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři jazykové školy EASY ENGLISH.

8. Odborný garant:

Mgr. Pavel Rynt

9. Materiální a technické zabezpečení:

Všechny učebny jsou standardně vybaveny bílou tabulí nebo flipchartem, dataprojektorem a reproduktory nebo LCD televizí. Používané učebnice: English File 3rd/4th Edition Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate (nakladatelství Oxford University Press), alternativně Language To Go (Pearson Longman). Dále lektoři využívají vlastní autentické učební texty jazykové školy EASY ENGLISH.

10. Způsob vyhodnocení akce:

Úvodní rozřazovací on-line test, který stanoví vstupní úroveň každého účastníka dle Společného evropského referenčního rámce. Průběžné testování s využitím dílčích testů k používané učebnici (Teacher´s Resource Pack).

Odebírat Newsletter

Přejete si na svůj e-mail zdarma dostávat užitečné rady a tipy pro učení a používání angličtiny, vtipy, testy, příběhy atd.? Náš měsíčník je tu pro Vás !

EASY ENGLISH

+420 777 139 398
jazykova.skola@easyenglish.cz

EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s.
Lutovítova 810
Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 24835480
DIČ: CZ24835480 neplátce DPH